យុទ្ធនាការម៉ាក់ស៊ីម៉ាកម្ពុជា​ពណ៌បៃតង (MGCC)

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាំទ្របរិស្ថាន ។ វាបានចាប់ផ្តើម តាំងពីការចាប់ផ្តើមយ៉ាខ្ជាប់ខ្ជួន តាមស្តង់ដារទី ២ ដែលជាសន្ទស្សន៍បៃតង ។ យុទ្ធនាការម៉ាក់ស៊ីម៉ាកម្ពុជាពណ៌បៃតង (MGCC) (គម្រោងដាំដើមឈើ) មានពាក្យស្លោក “ មនុស្សម្នាក់ដាំដើមឈើមួយដើម ” តាមសម្តីរបស់បុគ្គលិកម៉ាក់ស៊ីម៉ា៖ គោលបំណងសំខាន់នៃការផ្តួចផ្តើមនេះ ជាការបង្កើតវប្បធម៍ស្រលាញ់បរិស្ថាន និងរបៀបដែលម៉ាក់ស៊ីម៉ា និងបុគ្គលិកអាចធ្វើការចូលរួមចំណែកដើម្បីសុខុមាលភាពបរិស្ថាន របស់អតិថិជន និងប្រទេសកម្ពុជាជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេ ។​