របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ។ របាយការណ៍នេះមានទិន្នន័យ ព្រឹត្តិការនិងបុគ្គលសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំមុនៗ ។ ហើយក៏រួមបញ្ចូលផងដែលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូល។

អ្នកអាចជ្រើសរើសរបាយការណ៍មួយចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខាងក្រោម (PDF file format) សម្រាប់ព័ត៌មានដែលសំដៅលើឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ:

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧