លោក ឡឹម សុភ័ណ្ឌ

លោក ឡឹម សុភ័ណ្ឌ មានអាយុ ៧០ឆ្នាំ ដែលជា​ឪពុកមានកូនប្រុស ៣នាក់ ។ គាត់រស់នៅ ភូមិ កោះប្រាក់ ឃុំ ភូមិធំ ស្រុក កៀនស្វាយ​ ខេត្ត កណ្តាល ដែលគាត់រស់នៅតាំងពីគាត់រៀបការនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ គាត់ជា កម្មករសំណង់ និងដាំដុះដូចជា​ ពោត ល្ហុង នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ អស់រយៈពេល ២៣ឆ្នាំ ។ 

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការនៃការដាក់ស្នើកម្ចី លោក សុភ័ណ្ឌ បាននិយាយថា៖ “ មុននឹងផ្តល់កម្ចីមកខ្ញុំ បុគ្គលិករបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់នូវលក្ខខ័ណ្ឌកម្ចី និងរបៀបទូទាត់សាច់ប្រាក់ មកដល់ខ្ញុំ ហើយមុននឹងផ្តល់នូវគំនិតល្អៗ អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីក្នុងគោលបំណងអោយបានត្រូវ នឹងសមត្ថភាពនៃការសង ជៀសវាងការជំពាក់បំណុលគេ ” ។​ 

សព្វថ្ងៃនេះ លោក សុភ័ណ្ឌ និងគ្រួសាររបស់គាត់ រីករាយនឹងកម្រិតជីវភាពដ៏សមរម្យ ។ គាត់អាចជួសជុលផ្ទះរបស់គាត់ និងបង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់គាត់ ជាមួយកម្ចីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ហើយគាត់មិនដែល ខកខានសងកម្ចីឡើយ ។