បញ្ជីការងារ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០០ ដោយមានគោលបំណងនិង បេសកកម្មដំបូង ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រាន់ដល់អតិថិជន ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប កម្ចីជាបុគ្គល កម្ចីជាក្រុម ឬអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬមធ្យម(SMEs)។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មានគោលបំណងផ្តល់លទ្ធភាព ទទួលបានឥណទានប្រកបដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន និង ផ្តោតការខិតខំរបស់ខ្លួនទៅលើ បុគ្គលទាំងនោះ ដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ ។ យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកដែលប្រើដើមទុន ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬពង្រីកដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។ យើងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកដើម្បីបំពេញការងារតាមមុខតំណែង ដូចខាងក្រោម ៖

    There are currently no jobs available, please check again later.

ចំណាំ៖

  1. បេក្ខជន ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់កាតព្វកិច្ចអនុវត្តនឹងមានអទិភាព ។
  2. ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយពាក្យស្នើសុំ នឹងមិនត្រូវបានប្រគល់មកវិញទេ លើកលែងតែវិញ្ញាបនបត្រដើម បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ ។
  3. មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ដែលតម្រូវដោយធនាគារ និងត្រូវទាក់ទងដើម្បីសម្ភាសន៏ ។
  4. មុខតំណែងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ដូច្នេះយើងសូមចូលទៅមើល ឪ្យបានញញឹក ដើម្បីស្វែងរកមុខតំណែង ណាមួយដែលសមស្របតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នក ។