លិខិតកោតសរសើរ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មានមោទនភាពទទួលបានលិខិតកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលបានបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធដារផ្ទៃក្នុងជូនរដ្ឋច្រើនជាងគេ លំដាប់ទី១៣៨ និងទទួលបានអនុលោមភាពសារពើរពន្ធប្រភេទមាសក្នុងឆ្នាំ២០២១។

អ្នកអាចជ្រើសរើសលិខិតកោតសរសើរសដើម្បីអានខាងក្រោម (PDF file format):

លិខិតកោតសរសើរពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឆ្នាំ២០២១